Semi-Permanente Make-up & Medical tattoos in Antwerpen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Bonhomía en de klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Bonhomía aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Artikel 3 – Verplichtingen van Bonhomía
3.1 Bonhomía staat er voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
3.2 Bonhomía licht de klant in over de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
3.3 Bonhomía voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.
Artikel 4 – Verplichtingen van de klant
4.1 De klant dient alle gegevens aan Bonhomía te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
4.2 De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Bonhomía op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
Artikel 5 – Voorschot
Bij boeking dient de klant een niet terugvorderbaar voorschot te betalen. Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.
Artikel 6 – De voor- en nazorg instructies
6.1 De klant verbindt zich ertoe voor- en/of nazorg instructies, die door Bonhomía verstrekt worden, goed na te lezen en deze na te leven voor het beste resultaat.
6.2 Bonhomía is niet aansprakelijk voor snellere vervaging of oneffenheden veroorzaakt door het niet opvolgen van de voor- en/of nazorg instructies.
6.3 Indien de afspraak ter plaatse of binnen 48 uur voor de afspraak geannuleerd dient te worden omdat er geen rekening gehouden werd met de voor- en/of nazorg instructies wordt het voorschot ingehouden.
Artikel 7 – Lippigmentatie
Indien er een afspraak voor “lippigmentatie” geboekt wordt en de klant last heeft van koortsblaasjes, dient de klant Bonhomía per WhatsApp op het nummer +32(0)485552353 hiervan op de hoogte te brengen. Bonhomía geeft in dit geval de klant essentiële en bijkomende informatie omtrent de voorzorg instructies. Indien de klant zich hier niet aan houdt waardoor de afspraak niet tijdig geannuleerd kan worden, wordt het voorschot eveneens ingehouden. De klant dient Bonhomía minstens één week voor de afspraak hiervan op de hoogte te brengen. In ontkennend geval is Bonhomía niet verantwoordelijk voor complicaties.
Artikel 8 – Annulatie
8.1 Annuleringen of wijzigingen dienen ten laatste 48 uur voor de afspraak gemeld te worden per bericht op het nummer +32(0)485552353.

8.2 Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden.
Artikel 9 – No – shows
9.1 De klant die niet komt opdagen op een afspraak, zonder Bonhomía hiervan te verwittigen zal geschrapt worden uit het boekingssysteem van Bonhomía.
9.2 Hiervan kan eenmalig worden afgeweken indien het volledige bedrag van de nog uit te voeren behandeling op voorhand wordt gestort op het rekeningnummer BE97979330182749 met vermelding van de volledige naam van de klant.
Artikel 10 – Te laat komen
De klant die verhinderd is en later op de afspraak zal aankomen, dient Bonhomía zo snel mogelijk te verwittigen op het nummer +32(0)485552353. Indien de klant meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd komt, wordt de afspraak geannuleerd en het voorschot ingehouden. De klant dient online een nieuwe afspraak te maken.
Artikel 11 – Zwangerschap
De klant die de afspraak wegens zwangerschap dient te annuleren, krijgt het voorschot terugbetaald in de vorm van een tegoedbon. Deze zal één jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor eender welke behandeling en/of aankoop. Deze tegoedbon kan ook aan iemand cadeau worden gegeven.
Artikel 12 – Voormalige PMU
De klant die reeds eerder (semi) permanente make-up heeft laten uitvoeren in een ander instituut dient Bonhomía voor het maken van de afspraak een foto door te sturen per Whatsapp op het nummer +32(0)485552353. Deze foto dient duidelijk en bij voorkeur in daglicht getrokken te worden. Op basis
hiervan zal Bonhomía de klant verder adviseren. Indien de klant geen foto gestuurd heeft kan het zijn dat de afspraak hierdoor niet kan plaatsvinden
wegens de voormalige SPMU.
Artikel 13 – Bijwerkingen
3
Een bijwerking is een behandeling die bij Bonhomía plaatsvindt nadat de klant reeds een eerste sessie in het instituut heeft gehad. Indien een eerste sessie in een ander instituut heeft plaatsgevonden, kan er geen bijwerking bij Bonhomía ingeboekt worden.
Artikel 14 – Bijkomende bijwerking binnen de drie maanden
Een extra touch-up (3de sessie) kost 50 euro indien deze binnen de eerste drie maanden na de eerste bijwerking plaatsvindt. De bijkomende bijwerking binnen de drie maanden is slechts eenmalig geldig.
Artikel 15 – Recht tot annulatie bij verkeerde inboeking De klant dient ten alle tijden na te kijken of de juiste behandeling ingeboekt werd. De afspraak kan gewijzigd worden indien de klant een verkeerde behandeling ingeboekt heeft.
Artikel 16 – Verplichting tot het inplannen van een bijwerking
De klant staat in voor het tijdig inboeken van een bijwerking of een touch-up. Indien dit niet tijdig gebeurt, is Bonhomía niet verantwoordelijk voor eventuele meerprijs die betaald dient te worden voor de juiste behandeling.
Artikel 17 – Persoonsgegevens
De klant is verantwoordelijk voor het invullen van juiste gegevens. Indien de gegevens incorrect ingegeven worden, kan dit tot het niet ontvangen van cruciale informatie leiden over de behandeling incl. de herinneringsmail.
Artikel 18 – Kinderen
Kinderen worden niet toegelaten tot het instituut. Dit omdat Bonhomía de veiligheid van de klant, hygiëne en rust tijdens de behandelingen wil garanderen.
Artikel 19 – Voor- en na- foto’s
Tijdens elke behandeling worden er voor- en na- foto’s getrokken. Deze foto’s dienen om de progressie van de behandeling bij te houden en kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Indien hiervoor geen akkoord wordt gegeven, dient de klant dit voor de behandeling te melden.
Artikel 20 – Betalingen ter plaatse
Bonhomía accepteert enkel betalingen in contanten of mobile betalingen per QR-code.
Artikel 21 – Aansprakelijkheid
21.1 Bonhomía is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
21.2 Bonhomía is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het instituut.
Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
4
De overeenkomsten gesloten door Bonhomía, en alle andere verbintenissen van Bonhomía zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De hoven en rechtbanken van Antwerpen, waar toepasselijk de afdeling Antwerpen daarvan, zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van elke vordering die zou voortvloeien uit de door Bonhomía gesloten
overeenkomsten en aangegane verbintenissen, onverminderd het recht van Bonhomía om zich tot een andere bevoegde rechter te wenden.